Jdi na obsah Jdi na menu
 


STANOVY

SPORTOVNÍHO KLUBU NESLYŠÍCÍCH HRADEC KRÁLOVÉ

 

I.článek

Základní ustanovení

 1.  Plným názvem "Sportovní klub neslyšících Hradec Králové" V běžném korespondenčním styku a při účasti na soutěžích lze užívat zkráceného názvu "SKN HK" (dále jen SKN ).
 2. SKN HK je dobrovolným občanským sdružením provozujícím sportovní činnost /tělovýchovu, sport, kulturní a hospodářskou činnost/. V SKN se dobrovolně sdružují oddíly. Sdružovat se v nich mohou také jednotlivci bez členského vztahu k oddílu.
 3. SKN HK byl založen 5.7.1945 pod názvem Sportovní klub neslyšících. Od roku 1953 byl oddíl evidován pod názvem TJ Slovan Hradec Králové, oddíl neslyšících sportovců. Od roku 1959 - TJ Sokol Hradec Králové - oddíl neslyšících sportovců. Od roku 1968 - 1991 - TJ Čechie sportovní invalidů, oddíl neslyšících sportovců. V roce 1992 se oddíl osamostatnil a nese název Sportovní klub neslyšících Hradec Králové
 4. Sídlo SKN HK je na adrese ul. Fr.Šrámka 1647, 500 02 Hradec Králové

 

II.článek

Poslání a cíle

 1. Základním posláním SKN HK je vytváření podmínek pro aktivní účast sluchově postižených občanů na sportovním dění
 2. SKN HK v rámci své činnosti

a.  umožňuje organizování sportovní činnosti pro neslyšící osoby, které se mohou zapojit do sportovních, tělovýchovných aktivit

b.  zajišťuje matrieální prostředky pro potřeby zajišťění sportovních aktivit dle potřeby a možností SKN HK

c.  vytváří vhodné podmínky pro trénink a další sportovní aktivity

d.  zajišťění vhodná sportoviště pro sportovní činnosti /tělocvičny, hřiště atd./

e.  organizuje účast členů SKN HK /jednotlivců nebo sportovních oddílů/ na sportovních soutěžích

f.  organizuje sportovní soutěže /vlastní akce, popřípadě aktivity z pověření Českého svazu neslyšících sportovců/

g.  vytváří ekonomickou základnu pro plnění svých cílů nebo svého poslání

h.  vede své členy k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, uplatňuje zásady demokracie, důstojnosti, cti a sportovní zásady fair play

ch.  háj zájmy sdružených oddílů uvnitř i navenek, za tím účelem spolupracuje s orgány státním správy a samoaprávy, dalšími institucemi, ostatními organizacemi, právnickými či fyzickými osobami

j.  hájí zájmy svých členů uvnitř i navenek a napomáhá svou činností jejich integraci do společenosti slyšících občanů

3.  SKN HK se dobrovolně, na základě podané přihlášky, sdružuje do střešních sportovních organizací a dodržuje jejich platné základní regemlenty /stanovy, soutěžní pravidla a soutěžní řády/

4.  SKN HK je členem ČSTV /Český svaz tělovýchovy/, ČSNS /Český svaz neslyšících sportovců/

III.článek

Členství v klubu

 1. Členství v SKN HK je dobrovolné a vzniká v okamžiku registrace a zaplacení členského příspěvku za daný kalendářní rok. Členství potvrzuje nejblížší výborová schůze SKN HK
 2. Členství v SKN HK vznikají každému členu práva i povinnosti a tyto každý člen SKN HK využívá a respektuje
 3. Členem SKN HK se může stát každý po dovršení 15 let věku, kdo souhlasí se stanovami SKN HK. Děti do 15 let věku mohou být členy klubu jen na základě písemného souhlasu rodičů /zákonných zástupců/
 4. Registrace členů je prováděna formou členských průkazů. Výše členských příspěvku se upravuje na návrh výboru SKN HK dle potřeb a aktuálních podmínek. Členské příspěvky je nutné zaplatit do 28.2.. V případě zaplacení čl.příspěvku po tomto termínu bude příspěvek zvýšen o penále ve výši 50,-- Kč
 5. Členství v SKN HK zaniká:

a.  vystoupením člena z SKN HK

b.  vyloučením člena z SKN HK pro neplnění základních povinnosti člena

d.  úmrtím člena

e.  zrušením SKN HK

6.  Členové SKN HK mají tato práva

a.  účastnit se činnosti SKN HK

b.  zúčastnit se valné hromady SKN HK, je-li starší 15 let

c.  předkládat návrhy, podněty a požadavky v rámci SKN HK

d.  využívat výhod vyplývajících z členství v SKN HK

e.  vyžadovat zprávy o činnosti klubu, zpráva o jeho hospodaření SKN HK a majetku

7. Členové SKN HK jsou povinni:

a. respektovat stanovy klubu, usnesení valné hromady a orgánů SKN HK

b.  platit dohodnuté členské příspěvky

c.  podílet se dle kompetenci, na správě a činnosti SKN HK

d. dodržovat zásady sportovní etiky, občanské morálky a pravidel fair play

e.  dbát na dobré jméno a čest SKN HK

IV.článek

Orgány SKN

1. Orgány SKN HK jsou

a.  valná hromada

b.  výbor klubu

c.  předseda a jednatel

d.  revizní komise klubu

V.článek

Valná hromada SKN HK

 1. Nejvyšším orgánem SKN HK je valná hromada, která je svolána předsedou SKN HK nejméně jednou za rok, popřípadě jednatelem SKN HK
 2. Valná hromada je oprávněná rozhodovat je-li přítomna nadpoloviční většina registrovaných členů SKN HK
 3. Valná hromada SKN HK:

a. schvaluje stanovy a jejich změny

b.  volí a odvolává výbor a revizní komisi

c.  schvaluje zprávu o činnosti

d.  schvaluje rozpočet a jeho čerpání včetně revizní zprávy

e.  je oprávněná rušit nebo měnit rozhodnutí výboru

f.  schvaluje symboliku klubu, barvy a znak

g.  schvaluje název, sídlo SKN HK

h.  schvaluje přijetí a zánik nového oddílu

i.   rozhoduje o zániku SKN HK

4.  K platnosti usnesení a voleb valné hromady SKN HK je zapotřebí hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů. K platnosti rozhodnutí o zániku klubu je třeba tři pětinové většiny přítomných členů

VI.článek

Předseda

a.  jedná jménem SKN HK

b.  má právo podepisovat a uzavírat smlouy a jiné dokumenty, přičemž musí dbát, aby smlouvy byly výhodné pro SKN HK pro rozvoj tělovýchovy a sportu neslyšících

c.  je vždy povinen a obsahem smlouvy, dokumentu seznámit dodatečně výbor SKN HK, pokud není možnost časově včas svolat výbor /např. příjem dotací od ČSTV, ČSNS, Magistrátu a dalších úřadů dále od právnických a fyzických osob jako dary apod., které mohou být časově limitované apod./

d. má právo podepisovat veškeré dokumenty, smlouvy a dispozice sloužící k rozvoji SKN HK, vždy se snaží o odbornou konzultaci předem a se souhlasem výboru SKN HK či odpovědných členů jako je jednatel, hospodář, pokud není možné z časových důvodů svolat výbor SKN HK k projednání

e.  je povinen dbát o řádné svolávání výboru SKN HK, dbát na rychlé a operativní jednání celého výboru SKN HK

f.  má právo kontrolovat celou činnost SKN HK, činit rozhodnutí ku prospěchu tělovýchovy, sportu a hospodaření SKN HK se souhlasem výboru,vyjma revize účtů, která má své specifické úkoly

h.  při nepřítomnosti předsedy vykonává jeho činnost výborem pověřený člen výboru SKN HK

VII.článek

Výbor

Výkonným orgánem SKN HK je výbor SKN HK, v jehož čele stojí předseda klubu. Funkční období výboru klubu je pětileté.

a.  zabezpečuje plnění usnesení valné hromady a hlavní tělovýchovnou a sportovní činnost SKN HK, toto zabezpečení usnesení deleguje na své oddíly, i na jednotlivce dle úkoly

b.  organizuje a řídí hospodářskou činnost SKN HK

c.  navrhuje organizační řád SKN HK a různé interní předpisy

d.  je oprávněn navrhnout a jmenovat různé poradce, členy organizační komise sloužící k určitému účelu /např. sportovní, trenérské, ekonomické, finanční, hospodářské apod./ a právo odvolat je, když splnili účel, pro který byli navrženi nebo jmenováni a již nejsou aktuálně potřební

e.  připravuje podklady pro valnou hromadu a to: celou hospodářskou zprávu za uplynulý rok, dále zprávu o hlavních směrech činnosti SKN HK za uplynulé období, dále zprávy dle potřeb SKN HK i na nastávající období s orientačními návrhy činnosti

f.  dbá o hospodárné využívání finančních prostředků a udržuje majetek SKN HK dle účetních předpisů ČR

g.  spolupracuje se sportovními svazy při řešení problémů jednotlivcých oddílu

h.  zajišťuje spolupráci s ostatními TJ,orgány města a dalšími institucemi, firmami a organizacemi, právnickými či fyzickými osobami

i.  výbor je schopen se usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina členů výboru, platnosti usnesení výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných

VIII.článek

Revizní komise

a.  provádí revizi hospodaření výboru, revizní komise je nejméně dvoučlenná, zjišťuje zda účetní doklady jsou dokladovány a celé účetnictví je řádně vedeno dle platného zákona o účetnictví, revizní komise nijak nezasahuje do pravomoci výboru a předsedy SKN HK a ani jejich činnost nesupluje

b.  předkládá svoji zprávu výboru SKN HK a valné hromadě, kde uvádí své body kontroly účetnictví SKN HK, zjišťěné výsledky a svá doporučení pro valnou hromadu

IX.článek

Sportovní oddíly

 1. členové SKN HK mohou na základě podmínek a zájmu v rámci vybraných sportů vytvářet sportovní oddíly
 2. v čele každého sportovního oddílu stojí vedoucí oddílu a případně i jeho zástupce, kteří řídí sportovní přípravu členů sportovního odílu a mohou zajišťovat jejich účast na soutěžích

X.článek

Majetek a hospodaření

Majetek SKN HK tvoří finanční fondy, hmotný a nehmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva. SKN HK vede o svém majetku, příjmech a nákladech zákonem předepsané účetní doklady.

 1. zdrojem majetku SKN HK jsou zejména:

- členské příspěvky příjmých členů SKN HK, oddílové příspěvky

- příjmy z tělovýchovné, kulturní a společenské činnosti

- příspěvky a dotace od sportovních svazů

- státní příspěvky, dotace od ČSTV, ČSNS, Magistrátu a jiných institucí, od organizací, právnických a fyzických osob

- majetek přecházející do vlastnictví SKN HK jako nástupnické organizace ČSTV

- majetek převedený do vlastnictví SKN HK od členů SKN jako dary, apod.

2.  Vlastní hospodářská činnosti SKN HK se řídí zásadami dle právních předpisů ČR a zákona o účetnictví.

XI.článek

Závěrečné ustanovení

Tyto stanovy SKN HK nabývají účinnosti dnem registrace příslušným orgánem Ministerstva vnitra ČR tj. dne............ a pozbývají platnosti původní registrované stanovy Sportovního klubu SK Neslyšících Hradec Králové

v Hradci Králové dne 17.3.2005